Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 25.05.2021 do 16.06.2021 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 153,636 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność”.

POWIERZENIE W LATACH 2021 - 2022

Rodzaje zadań

  1. Wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, seksuologiczne, dietetyczne oraz inne niezbędne dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu treningowym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski.
  2. Wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, seksuologiczne, dietetyczne oraz inne niezbędne dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu treningowym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Gminie Gubin.

Zadanie musi mieć zasięg co najmniej regionalny tzn. musi obejmować swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (beneficjentami zadania winny być osoby z co najmniej dwóch powiatów województwa lubuskiego). Brak takiej informacji spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl . Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną. Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2021 – 2022 na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera w Mieście Gorzów Wielkopolski oraz w Gminie Gubin w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. W wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl .
  2. W wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.
Reklama