Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki

Reklama
Nabór od 25.05.2021 do 15.06.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Rodziny
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w drugim półroczu roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki.

W ramach priorytetu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego,

2) promocja twórców związanych z województwem opolskim, realizujących projekty artystyczne na rzecz mieszkańców Opolszczyzny,

3) „Kultura dla rodziny”: organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, sprzyjających rozwojowi integracji społecznej,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) promocja i wspieranie rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych,

6) wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów,7)wspieranie udziału w imprezach kulturalnych i artystycznych.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego winna zostać przygotowana i złożona w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl oraz podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i wysłana w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP na adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 15 czerwca br. do godz. 15:30. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu podpisanej oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez platformę ePUAP.

Reklama