Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Reklama
Nabór od 26.05.2021 do 17.06.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Celem realizacji zadania publicznego jest organizacja działań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jako promocja idei zrównoważonej mobilności, zgodnie z tegorocznym tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu: KORZYSTAJ ZE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. DBAJ O ZDROWIE Celem dodatkowym jest budowanie sieci współpracy instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych, zwłaszcza funkcjonujących w sąsiedztwie lokalizacji wydarzenia, w celu
podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju Wrocławia, w szczególności w tematyce mobilności miejskiej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 8 lipca 2021 roku, zakończenie do 31 października 2021 roku.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie publiczne polegać ma na organizacji, koordynacji i realizacji działań edukacyjno-promocyjnych
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Oferenci w ramach konkursu winni składać swoje propozycje działań, które mają charakter edukacyjny i/lub promocyjny w zakresie rozwoju transportu niesamochodowego.

W ramach przedstawianych działań należy zachować spójność wydarzenia z UCHWAŁĄ NR XLVIII/1169/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności oraz ideą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021. Oferta winna zawierać szczegółowy opis proponowanych przez oferenta działań wraz z ich harmonogramem, z tym że niezbędnym jest, aby proponowane działania koncentrowały się głównie w okresie 16-22 września 2021 r., z możliwością ich rozszerzenia w ramach terminu realizacji zadania publicznego.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama