Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie z dnia 24.05.2021 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promowania...

Reklama
Ogłoszenie z dnia 24.05.2021 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promowania i wspierania wśród właścicieli zwierząt działań w zakresie sterylizacji zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu ograniczenia zwierząt bezdomnych
Nabór od 26.05.2021 do 21.06.2021 23:59
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Urząd Miasta w Dzierżoniowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie z dnia 24.05.2021 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promowania i wspierania wśród właścicieli zwierząt działań w zakresie sterylizacji zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu ograniczenia zwierząt bezdomnych.

Ogłoszenie z dnia 24.05.2021 Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promowania i wspierania wśród właścicieli zwierząt działań w zakresie sterylizacji zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu ograniczenia zwierząt bezdomnych.
I. PODSTAWA PRAWNA
art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz na podstawie Uchwały  Nr XXIII/220/20 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
II. ADRESACI NABORU OFERT
Oferta na realizację zadania publicznego skierowana jest do organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
III. FORMA REALIZACJI ZADANIA
Zlecenie realizacji zadania publicznego, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego, czyli od oferentów wymagane będą  finansowe środki własne w realizacji zadania publicznego w wysokości przynajmniej 10 % wnioskowanej dotacji.
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie realizacji zadania  - najwcześniej od 10.07.2021 r.
Zakończenie realizacji zadania – najpóźniej do 31.12.2021 r.
Uwaga:  w ofercie należy wskazać rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazany wyżej termin.
V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
W 2020 r. na realizację zadania publicznego objętego konkursem została przeznaczona dotacja w wysokości 6 000,00 zł.  W 2021r. na realizację zadania przeznaczono w budżecie środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł.
VI. OPIS ZADANIA
Realizacja zadania ma ne celu promowanie i wspieranie działań w zakresie sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli. Zadanie obejmuje w szczególności:
1. wykonywanie zabiegów sterylizacji suczek i kotek poprzez zlecenie tych usług zakładom weterynaryjnym,
2. prowadzenia na bieżąco rejestru wykonywanych zabiegów weterynaryjnych,
3. prowadzenia działań propagujących sterylizację zwierząt jako najskuteczniejszego sposobu ograniczania zwierząt niechcianych
VII. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Zadania może realizować oferent, który prowadzi działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w sferze zadania objętego zamiarem zlecenia.
2. Jeżeli organizacja planuje pobieranie odpłatności od adresatów zadania konieczne jest wypełnienie części VI oferty pn.: Inne informacje” oraz wycena tych świadczeń w części V  oferty. Jeżeli zleceniobiorca wypełni tylko jedną z części nie wypełniając drugiej – oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
3. Harmonogram planowanych działań powinien być na tyle szczegółowy, by umożliwić Zlecającemu kontrolę merytoryczną poszczególnych działań.
4. W ofercie, w rozdziale IV pkt 5 „Opis zakładanych rezultatów zadania publicznego” należy uwzględnić rezultaty wraz z opisem narzędzi ewaluacyjnych służących ich pomiarowi,  określić skalę działań planowanych  przy realizacji zadania
5. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład w postaci świadczenia pracy wolontariusza/pracy społecznej członków organizacji konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywanej pracy muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumentacja finansowa),
c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeśli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania określonych wymagań wynika z odrębnych przepisów,
d) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny zadania ani osoba zatrudniona u Oferenta na podstawie umowy o pracę.
6. Warunkiem realizacji zadania jest udział mieszkańców Dzierżoniowa w realizowanym zadaniu, dofinansowanie obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników. Liczbę uczestników z Dzierżoniowa wskazuje się w rozdziale III pkt 5 oferty tj.: Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział mniejsza ilość uczestników niż planowana w ofercie, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
7. Zadanie publiczne powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
8. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania jej niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
9. Organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach i informacjach dla mediów.
10. Organizacja, która otrzyma dotację zobowiązana będzie do utrzymania wysokości zadeklarowanych środków własnych. W sytuacji niedotrzymania zadeklarowanych środków własnych dotacja podlega proporcjonalnemu zwrotowi.
11. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wysokościach:
a) przy dotacji do wysokości 5000- zł.  – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 30% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów,
b) przy dotacji w wysokości 5001- zł. do 20 000- zł. – dopuszcza się dokonywanie przesunięć o 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów,
12. Oferent, który składa ofertę do konkursu zobligowany jest do zachowania w realizowanym zadaniu neutralności światopoglądowej, bezstronność w sprawach przekonań religijnych i politycznych, realizacja zadnia nie może popierać ani preferować żadnych orientacji filozoficznych, politycznych i światopoglądowych a także zapewnić wolność sumienia.
13. Oferent, który składa ofertę zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.
14. Do rozliczenia dotacji wymagane będzie złożenie sprawozdania wraz z załącznikami potwierdzającymi realizację rezultatów określonych w zadaniu.
15. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w zarządzeniu Nr 593/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji oraz kontroli realizacji zadań publicznych na realizację których organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymują dotacje z Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi oraz udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miasta w Dzierżoniowie do przeprowadzenia kontroli w zakresie tych dotacji, zwanego dalej „regulaminem”.
VIII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
1) KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ MOGŁY BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
a) niezbędne do realizacji zadania publicznego,
b) racjonalne i efektywne,
c) faktycznie poniesione i opłacone w okresie wskazanym w umowie,
d) odpowiednio udokumentowane;
e) zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.
2. Koszty realizacji zadań (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego)m. in.:
a) wynagrodzenia pracowników merytorycznych m. in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem,
b) koszty związane z wynajmem lub użytkowaniem pomieszczeń w których realizowane będzie zadanie,
c) zakup sprzętu i akcesoriów niezbędnych do realizacji zadania – jednak nie więcej niż 20 % wnioskowanej dotacji)
d) koszty opracowania graficznego materiałów;
e) koszty materiałów informacyjnych, druku plakatów, reklamy, i innych związanych z realizacją zadania publicznego pod warunkiem umieszczenia na nich informacji o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
f) koszty związane z zamieszczeniem materiałów w Internecie, pozycjonowaniem strony,
g) inne związane bezpośrednio z realizacja zadania
3. Koszty administracyjne m. in. (nie więcej niż 15 % wnioskowanej kwoty dotacji):
a) wynagrodzenia administracyjne, w tym m. in.:
·prowadzenie księgowości – z dotacji można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowo-finansowej na realizowane zadanie,
·Wskazany wyżej katalog kosztów jest katalogiem otwartym, organizacja może wskazać koszty, których nie wymieniono w katalogu, ale takie, które są niezbędne podczas realizowania zadania.
2) KOSZTY, KTÓRE W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ  SFINANSOWANE Z DOTACJI
1. zakup gruntów, budowa i rozbudowa budynków i lokali;
2. zakupy i wydatki inwestycyjne;
3. zakup wyposażenia lokali biurowych;
4. odpisy amortyzacyjne;
5. abonamenty telekomunikacyjne i inne koszty, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania;
6. prowadzenie działalności politycznej i gospodarczej;
7. pokrycie deficytu lub refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
8. koszty uzyskania odpisów KRS-u, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów, i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością oferenta;
9. pokrycie z dotacji, nagród, premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub pieniężnej dla osób zajmujących się realizacja zadania;
10. nabywanie kwalifikacji i uprawnień związanych z wykonywanym zadaniem;
11. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej;
12. kary, mandaty, odsetki od  nieterminowego regulowania zobowiązań;
13. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura;
14. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji – dotyczy także udziału finansowych środków własnych w realizowanym zadaniu;
15. wyposażenie biur w art. spożywcze i inne materiały niezwiązane z realizowanym zadaniem,
16. projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.
Zakwalifikowanie w/w kosztów w kosztorysie realizacji zadania spowoduje, że oferta odpadnie z przyczyn merytorycznych.
IX. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.
2. Ofertę złożona w języku polskim, wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną
i podpisaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy złożyć (pocztą lub osobiście), w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub za pomocą lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.
3. Brak złożenia w terminie oferty w systemie, niezłożenie wygenerowanej oferty w formie
papierowej w terminie lub w sytuacji gdy:
a) oferta będzie niepodpisana
b) podpisana przez osoby nieuprawnione
c) złożona przez podmiot lub podmioty nieuprawnione,
d) będzie brakowało przynajmniej jednego z wymaganych podpisów osób uprawnionych, skutkować
będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
4. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie,
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
7. W ofercie wspólnej należy wskazać:
a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy,
b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wygenerowana oferta automatycznie otrzymuje sumę kontrolną, która musi być tożsama
z numerem nadanym ofercie złożonej na pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.
Tylko oferta w wersji elektronicznej wraz z wygenerowaną i złożoną w wersji papierowej
o spójnych sumach kontrolnych będzie rozpatrywana w dalszej części procedury konkursowej
X. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca dołącza:
1. informację pisemną zawierającą numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja, informację kto z przedstawionych w ofercie osób podpisywał będzie umowę a także numery PESEL tych osób – jeżeli dane te nie zostały zawarte w ofercie.
2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji – niezależnie od kiedy został wydany
3. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS może to być wydruk z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
4. pełnomocnictwo lub upoważnienia Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej – jeżeli dotyczy.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
XI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT, TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
1) WYMOGI FORMALNE SKŁADANIA OFERT
1) Składanie ofert odbywa się za pomocą platformy Witkac.pl.
2) Złożone oferty w pierwszej kolejności sprawdzane są pod względem formalnym przez
upoważnionego pracownika merytorycznego, który ogłosił konkurs.
Ocenę formalną dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) prawidłowo złożona oferta w systemie Witkac.pl,
b) uzupełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie,
c) złożenie w terminie w wersji papierowej wygenerowanej oferty z jednakową sumą kontrolną złożoną w systemie Witkac.pl,
d) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń woli w wersji papierowej,
Oferta, która nie będzie spełniała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie
odrzucona ze względów formalnych.
Pozostałe przesłanki odrzucenia oferty z przyczyn formalnych określa regulamin.
Generator ofert konkursowych w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu,
umożliwia wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze należy powiadomić mailowo Urząd Miasta w Dzierżoniowie o wycofaniu oferty.
W przypadku wycofania oferty w trakcie trwania naboru jest możliwe ponowne jej
złożenie w systemie.
2) OCENA MERYTORYCZNA OFERT
1. Oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa.
2. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
3. Przy opiniowaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa  będzie realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zadań zleconych dla danej organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zadania z zakresu opieki nad zwierzętami, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3) MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
1. Uzupełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć w kopertach w terminie do              21.06.2021 r. do godziny 23:59:59.
2. Wygenerowaną w systemie Witkac.pl ofertę, wydrukowaną, podpisaną przez osoby uprawnione
wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie osobiście lub pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) , w Biurze Obsługi Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, w terminie do 23 czerwca 2021 r. w godzinach pracy urzędu lub za pomocą elektronicznej platformy ePUAP.
3. Oferty w wersji papierowej złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych
4. Na kopercie powinien znaleźć się adres zwrotny organizacji oraz nazwa zadania.
4) TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
1. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 09.07. 2021 r.
2. Podpisanie umowy nastąpi z chwilą otrzymania wszystkich niezbędnych załączników wymaganych do umowy od wyłonionego w drodze konkursu Zleceniobiorcy.
5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Burmistrza
Miasta Dzierżoniowa umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Dzierżoniów, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
a także w formie wykazu na platformie www.Witkac.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200  Dzierżoniów, tek. 74 645 08 30.
Burmistrz Dzierżoniowa zastrzega sobie prawo do:
1) rozdysponowania w niniejszym konkursie kwot niższych, niż planowane,
2) dofinansowania więcej niż jednej oferty na realizację jednego zadania publicznego,
3) dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert,
4) unieważnienia konkursu w przypadku niezłożenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert
nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski
 

Źródło: Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama