Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w...

Reklama
Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i występowania przemocy w rodzinie
Nabór od 29.05.2021 do 22.06.2021 10:00
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
Łączny budżet 207 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i występowania przemocy w rodzinie.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Prezydent Miasta Legionowo
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2021 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i występowania przemocy w rodzinie"
I.   Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
1. Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2. Nazwa zadania publicznego: Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym oraz ograniczania zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności w związku z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i występowania przemocy w rodzinie
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 207.000 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy zł).
4. Maksymalna jednorazowa kwota dotacji w ramach zadania: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
II.   Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:
1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik  do uchwały Nr XXIII/356/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Składając ofertę Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki i zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone w ogłoszeniu konkursowym i wyżej wymienionych dokumentach.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania. Limit kosztów administracyjnych - 10% całkowitych kosztów zadania. Limit kosztów zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem) - 10% całkowitych kosztów zadania.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.
5. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach zadania.
6. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu Oferty lub zmieniły się:
a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych
i uprawnionych do podpisania umowy,
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) - jeżeli umowę podpisywać będą osoby inne niż wskazane w Ofercie i załączonych do Oferty dokumentach,
c) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),
e) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji
(w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),
f) planowaną wartość wkładu osobowego i rzeczowego w ramach realizacji zadania, o ile nie została określona w ofercie.

III.          Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane wyłącznie na rzecz Mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
2. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 5 lipca 2021 r. i nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 10% wysokości zwiększanego działania lub kosztu, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
5. Założenia realizacji zadania:
1) Cel zadania: Zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo. Działania mają przyczynić się do poprawy społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym;
2) Adresaci zadania:
Adresatami zadania muszą być Mieszkańcy Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności:
a) dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Legionowo  (pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie powinny mieć zapewnione dzieci i młodzież, podejmujące zachowania ryzykowne i problemowe);
b) rodzice i/lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Legionowo;
c) dorośli Mieszkańcy Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności osoby niepełnosprawne;
d) kadra pedagogiczna placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Legionowo;
e) inni przedstawiciele służb i instytucji znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
W ofercie należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników zadania oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników zadania.
3) Formy realizacji zadania (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej; katalog otwarty):
a) programy profilaktyczne o potwierdzonej skuteczności na wszystkich poziomach edukacji
(przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Program profilaktyczny musi stanowić zamkniętą strategię, która będzie podlegała systematycznej ewaluacji oraz ocenie skuteczności;
b) zajęcia informacyjne i edukacyjne;
c) zajęcia warsztatowe skierowane do dzieci i młodzieży, w tym zajęcia grupowe, treningi oraz zajęcia aktywizujące adekwatnie do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców;
d) zajęcia socjoterapeutyczne i grupy rozwojowe;
e) treningi i zajęcia sportowe;
f) kampanie edukacyjne;
g) programy edukacyjne skierowane do rodziców/opiekunów prawnych oraz kadry pedagogicznej z placówek oświatowych, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży;
h) programy krótkiej interwencji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, szczególnie w przypadkach przemocy;
i) szkolenia m.in. dla przedstawicieli służb/instytucji zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży i rodzinie;
j) zorganizowane formy wypoczynku z elementami profilaktyki;
k) wyjazdy rekreacyjne z elementami profilaktyki.
4) Oczekiwania dotyczące realizacji zadania i informacji wymaganych w Ofercie:
a) w związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Oferent podczas realizacji zadania powinien uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji oraz stosować się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (jeżeli będą obowiązywały podczas realizacji zadania) - w przypadku ograniczeń uniemożliwiających realizację zadania w sposób stacjonarny dopuszcza się, by projekt zakładał realizację zadania w sposób zdalny (z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych), o ile jest to możliwe ze względu na specyfikę zadania;
b) zaleca się realizację programów o potwierdzonej skuteczności, posiadających rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodka Rozwoju Edukacji (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej:  https://programyrekomendowane.pl/strony/profilaktyka-uniwersalna,120);
c) zaleca się, aby do oferty lub w treści oferty był dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań profilaktycznych oraz ankieta w przypadku, gdy w ofercie zostanie wskazana, jako wskaźnik dla danego rezultatu;
d) Oferent musi zapewnić odpowiednie miejsca realizacji zadania. Zaleca się przedstawienie rekomendacji lub opinii ze strony instytucji/podmiotu o chęci współpracy przy danym projekcie. W przypadku realizacji zadań na terenie placówek oświatowych Oferent powinien uzyskać zgodę na realizację zadania od dyrektora placówki i administratora obiektu;
e) zaleca się wdrażanie nowatorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
f) Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów (cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego"). Rezultaty powinny być realistyczne i mierzalne. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania Oferent będzie zobowiązany do rozliczenia zakładanych w ofercie rezultatów zadania publicznego oraz  ewaluacji i oceny skuteczności działań profilaktycznych prowadzonych w ramach zadania, w szczególności poprzez wypełnienie i  załączenia do sprawozdania dokumentu pn. „Szczegółowa informacja z realizacji  programu profilaktycznego", stanowiącego załącznik do zawartej z oferentem umowy;
g) W ramach zadania prowadzona będzie dokumentacja zadania, w szczególności, w formie:
- listy uczestników całego zadania,
- dziennika działań z opisem poszczególnych działań w ramach projektu zrealizowanych każdego dnia wraz z datą, liczbą godzin poszczególnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć grupowych i indywidualnych oraz liczbą uczestników danych zajęć,
- dokumentacji potwierdzającej wkład osobowy, wykorzystany przy realizacji zadania, wyszczególniony w Ofercie, zawierającej co najmniej liczbę godzin przepracowanych w ramach wkładu osobowego i przyjęte  dla wyceny wkładu osobowego stawki godzinowe,
- w przypadku realizacji zadań w formie e-learningu czy innych prowadzonych w formie zdalnej, Oferent ma obowiązek archiwizacji wszelkiego typu działań w formie zapisów elektronicznych i dostarczenia tych zapisów na nośniku danych lub dostarczenie ich w inny sposób wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania;
h) W Ofercie należy szczegółowo opisać kadrę planowaną do realizacji zadania wraz z opisem kwalifikacji oraz zakresem obowiązków, w tym obowiązków kierownika i koordynatora (jeżeli stanowiska takie przewidziano) (nie jest wymagane podawanie imion i nazwisk realizatorów, a jedynie nazwa i opis stanowisk i kwalifikacje realizatora. W przypadku kiedy nie jest jeszcze znany planowany realizator zadania na danym stanowisku, należy podać zaplanowane, minimalne kwalifikacje, jakie będzie musiała posiadać osoba na zatrudnionym stanowisku), oraz podać stawki godzinowe wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych do realizacji zadania na danym stanowisku (w opisie zasobów kadrowych lub kosztorysie);
i) organizacja zadania w formie wypoczynku zorganizowanego  powinna być zgodna z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327 z późn. zm.), w tym w zakresie odpowiedniej liczby i kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016, poz. 452);
j) Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w rejestrach, o których mowa w art. 21 tej ustawy. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
IV.        Termin i warunki składania ofert:
1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 10:00. Termin ten dotyczy zarówno składania ofert ORAZ złożenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.    
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html    
3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
Potwierdzenie należy złożyć w następujący sposób:    
a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub
b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz.
J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) lub
c) za pośrednictwem platformy ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).
Oferty złożone w generatorze, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.    
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze ofert, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.
4. Potwierdzenie, wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 7, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie (w przypadku składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty).
5. Na kopercie należy umieścić:
a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
b) rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego (patrz. Punkt I. 1 i I. 2 ogłoszenia).
6. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
7. Do Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, Oferent zobowiązany jest załączyć w formie papierowej lub elektronicznej (jeśli dotyczy):
a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej
i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeśli umowę będą podpisywały osoby, które nie widnieją w KRS) np. uchwała powołująca osoby na członków zarządu stowarzyszenia zwykłego, pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku oddziałów terenowych (w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),
c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku, jeśli we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nie wyszczególniono przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta),
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny zawierać informacje aktualne na dzień ich złożenia wraz z ofertą. W celu uniknięcia wątpliwości co do aktualności dokumentów zaleca się opatrzenie dokumentów adnotacją "Aktualne na dzień ....".
9. Do oferty mogą być dołączone, w formie elektronicznej, inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
V.       Termin wyboru ofert
1. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta Legionowo.
2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 25 czerwca 2021 roku.
3. Terminy, o których mowa w ust 1 i 2, mogą ulec zmianie.
VI.       Tryb wyboru ofert
Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie "Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
VII.       Kryteria wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:
1. Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):    
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne).
2. Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):    
(przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa).
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań. (0 - 6 pkt)    
(Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów).
4. Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).    
5. Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).    

Liczba punktów ogółem:    0 - 20 pkt
VIII.            Na zadanie w ww. zakresie: Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła:
w 2021 r. kwotę 0 zł.
w 2020 r. kwotę 50.000 zł.
IX.             Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:
1. Każde działanie opisane w cz. III punkt 4 oferty należy rozbić na koszty i uwzględnić w kalkulacji. W procesie oceny oferty będzie dokonywana analiza zgodności i spójności punktu 4 z zestawieniem kosztów realizacji zadania cz. V punkt V.A. oferty
2. W cz.V punkt V.A. oferty w punkcie II, nazwanym w nowym wzorze oferty „Koszty administracyjne", należy wpisywać wszystkie koszty związane z obsługą realizacji zadania, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania merytorycznego.
3. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie.
4. W Polu „Tytuł zadania publicznego” Oferent może wpisać własny, wymyślony tytuł zadania.
X. Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Milner-Kochańska
Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
tel.  22 766 40 69, 22 766-40-08.                            
               

Źródło: Urząd Miasta Legionowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama