Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - II tura

Reklama
Nabór od 28.05.2021 do 21.06.2021 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 56,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 56,9 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - II tura.

Przedmiot konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2021 w zakresie: upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
  2. Celem realizacji zadania jest  wzmocnienie rozpoznawalności Torunia, wzmocnienie potencjału zespołu staromiejskiego w Toruniu, wzmocnienie turystycznych marek Torunia, rozszerzenie strefy turystycznej Torunia w oparciu o zasoby historyczne, wzmocnienie potencjału Torunia w zakresie turystyki edukacyjnej, rozwój turystyki biznesowej w Toruniu (zgodnie z celami I.4, II.1, II.2, II.3, IV.1, V.1 Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020) oraz  wdrożenie działań pomocowych dla branży turystycznej w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronowirusa, w terminie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 

Rodzaj i formy realizacji zadań

 

1. Zadanie może być realizowane w różnych formach poprzez:

  •  wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny;
  • wspieranie działań mających na celu pomoc podmiotom branży turystycznej dotkniętych pandemią m.in. poprzez organizację szkoleń, spotkań branżowych, webinarów, inicjatyw promujących działalność oraz akcji internetowych również za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  • wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie przez Gminę Miasta Toruń;
  • organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie miasta Torunia o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym;
  • tworzenie publikacji/ulotek/gier (zarówno wersji papierowych, jak i on line) przyczyniających się do wzmocnienia turystycznych marek Torunia oraz potencjału turystycznego miasta;
  • organizację innych inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa w Toruniu, w tym również działania internetowe.

 

2. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

3. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021

 

  1. Na realizację zadania w II Turze w roku 2021 przeznacza się kwotę w wysokości: 56.900 zł. Łącznie w 2021 r. planuje się przeznaczenie kwoty 130.000 zł.
  2. Kwoty te mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama