Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Letnie wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie

Reklama
Nabór od 24.05.2021 do 16.06.2021 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł zadania publicznego: Letnie wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 300 000 zł

Termin realizacji zadania: 01.07.-31.08.2021

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2020 nie przekazała środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Realizacja w okresie letnim wydarzenia o charakterze kulturalnym o wysokich walorach artystycznych, w tym zwłaszcza plenerowego, z możliwością zmiany formuły jego realizacji na formę hybrydową lub w całości on -line w przypadku gdyby realizacja wydarzenia byłaby utrudniona, w szczególności z uwagi na wytyczne administracji rządowej i aktualnie obowiązujący reżim sanitarny.
 2. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu nie więcej niż jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez danego Oferenta żadna ze złożonych przez niego ofert nie będzie rozpatrywana.
 3. W przypadku realizacji zadnia w formule on-line Zleceniobiorca powinien posiadać prawa do rozpowszechniania w Internecie utworów i wykonań objętych zadaniem oraz zgodę osób biorących udział w realizacji zadania, na rozpowszechnianie ich wizerunku w Internecie w ramach realizacji zadania.
 4. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, natomiast dopuszczalna jest realizacja części zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków z finansowego wkładu własnego Oferenta.
 5. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.
 6. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł.
 7. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 8. Zadanie winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w p. VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII(podlega ocenie merytorycznej- patrz załącznik nr 5 karta oceny merytorycznej pkt 3a).
 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały NR XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku” Informacja na ten temat powinna znaleźć się w p. VI. Inne informacje p. 3 Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII (podlega ocenie merytorycznej- patrz załącznik nr 5 karta oceny merytorycznej pkt 3a).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet I Wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście I.4 Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej w mieście przy nieustającym doskonaleniu jej jakości. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta w okresie letnim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania materialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa: historycznego centrum miasta, parków, placów, skwerów, przestrzeni wspólnych, sąsiedzkich oraz promocja artystów związanych z Krakowem w tym zwłaszcza laureatów Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Zapraszani artyści powinni pochodzić przede wszystkim z obszaru Europy środkowo-wschodniej w celu ograniczenia podroży samolotowych i śladu węglowego.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

realizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym a zwłaszcza wydarzenia plenerowego o wysokich walorach artystycznych w okresie letnim na terenie Krakowa, w sposób bezpieczny dla wykonawców, organizatorów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

Sposób monitorowania: wejściówki/bilety na wydarzenie, listy obecności, materiały promocyjne, prasowe, ew. dokumentacja zgodna z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, materiały udostępnione w Internecie.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136612

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do korzystania z NGO Generatora niezbędna jest jedynie nowoczesna przeglądarka internetowa (np. Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w aktualnej wersji. Nie ma konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania i rozszerzeń po stronie użytkownika. Używana przeglądarka powinna mieć włączoną: obsługę JavaScript (nie mylić z obsługą Java lub apletów Java), obsługę tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: joanna.gwozdz@um.krakow.pl.
 6. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze,
 7. Do oferty generowanej poprzez NGO Generator Oferent nie załącza w systemie żadnych załączników. Oferta w formie papierowej dla swojej ważności musi być opatrzona datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną (-ymi).
 8. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 9. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 czerwca o godz. 15.00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:
 • wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu w lokalizacji:
  Kraków, ul. Wielopole 17a

lub

 • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17 a, 31-071 Kraków, pokój nr 106.

lub

 • w przypadku otwarcia Urzędu Miasta Krakowa dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17 a, 31-071 Kraków, pokój nr 106

z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta (nazwa konkursu i tytuł realizowanego zadania).

10. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama