Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na...

Reklama
„Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”
Nabór od 26.05.2021 do 16.06.2021 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Cudzoziemcy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

Zarząd Województwa Pomorskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

„Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej „ustawą”,
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz . U. z 2018 r. poz. 2057),
 3. Uchwały Nr 334/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

I. RODZAJ ZADANIA

 1. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania Województwa Pomorskiego w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców”.
 2. Cele realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do wpierania rozwoju  istniejącej partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców, w szczególności mając na uwadze zagrożenie COVID-19 oraz potrzebę wsparcia osób dotkniętych COVID-19, w tym pomoc kryzysową.

Otwarty katalog rezultatów realizacji zadania oraz źródeł danych o osiągniętych rezultatach (oferent powinien wybrać co najmniej 3 ze wskazanych rezultatów , w tym obowiązkowo b, c)

 1. raport zawierający praktyczne wnioski, informacje sformułowane na podstawie posiadanego doświadczenia wynikającego z partnerskiej współpracy, z obszaru świadczenia usług aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, raport w szczególności powinien wskazywać potrzeby wprowadzenia nowych  np. usług/narzędzi aktywizacji i integracji;
 2. opracowanie nowych (nie wdrożonych)  i dalsze rozwijanie narzędzi, usług aktywizacji i integracji oraz pomocy kryzysowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach partnerskiej współpracy,  oraz wdrożenie co najmniej jednego narzędzia, usługi  szczególnie przydatnego w kontekście zagrożenia epidemią covid-19 oraz redukcji negatywnych skutków pandemii (liczba narzędzi,  usług, opis narzędzi,  usług, uzasadnienie wdrożenia co najmniej jednego, sposób wdrożenia, w tym np. wskazanie stron/y internetowej, na której oferowane będzie rozwiązanie);
 3. spotkania szkoleniowo-warsztatowe członków partnerskiej współpracy mające na celu wypracowanie oraz wdrożenie nowych form współpracy w zakresie wzmacniania i rozwoju partnerstwa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  - liczba spotkań
 4. liczba wspieranych inicjatyw społecznych (w tym samopomocowych) realizowanych w ramach partnerskiej współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców;
 5. przygotowanie/wypracowanie/aktualizacja i dystrybuowanie pakietów informacyjnych o usługach świadczonych, w ramach partnerskiej współpracy, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (opracowany materiał informacyjny, informacja o dystrybucji, wskazanie kanałów dystrybucji).

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania w pkt. III.6 oferty.

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na realizację w/w zadania w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.
 3. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tj.:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

o ile podmioty wskazane w lit. a), b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego

i prowadzą partnerską współpracę, o charakterze ponadlokalnym z jednostkami samorządu terytorialnego, w których zrealizowane będą objęte zadaniem działania (wymagane jest wskazanie starostw powiatowych i gmin, uczestniczących w projekcie wraz z opisem form dotychczasowej współpracy pomiędzy partnerami, np. uzgadnianie/prowadzenie wzajemnych przedsięwzięć – np. projekty, akcje, imprezy, wymiana informacji na temat działań podejmowanych przez obie strony; udzielanie przez samorząd patronatu na działania podejmowane przez organizację; zlecanie organizacji przez samorząd zadania; występowanie do samorządu z propozycjami uchwał/działań; współpraca z samorządem w ramach tzw. inicjatywy lokalnej; udzielanie przez samorząd organizacji wsparcia pozafinansowego (np. oddelegowując pracowników, użyczając sprzętu lub pomieszczeń itp.); udział  (w charakterze członków, obserwatorów, zapraszanych gości, ekspertów) w pracach komisji/grup roboczych itp. powoływanych przez samorząd; uczestnictwo w opracowywaniu lub konsultacjach przygotowywanych przez samorząd uchwał i dokumentów (np. strategii, planów, programów); kontraktowanie przez samorząd zakupu produktów/usług; członkostwo w lokalnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego; zawarcie umów partnerskich w związku z realizacją projektów ze środków UE; wsparcie samorządu w postaci udzielenia organizacji pożyczki, gwarancji, poręczenia finansowego i in.

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, szczegółowo wymienionych w punkcie I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Nie dopuszcza się dofinansowania więcej, niż jednej oferty złożonej przez tego samego Oferenta.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 6. Dotacje otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl.
 8. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.
 1. Oferta powinna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 2. Wymagane jest uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami  podejmowanymi przez oferenta lub inne podmioty w pkt. III.3 oferty Syntetyczny opis zadania.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie  z KRS lub innym rejestrem,  innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 lipca 2021 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2021 roku.
 2. Realizacja zadań zleconych następuje po zawarciu umów z Oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację wyłonionych w drodze niniejszego konkursu. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później, niż w dniu 15 grudnia 2021 roku.
 4. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z  obszaru partnerskiej współpracy.
 5. Oferent musi zagwarantować wkład własny w wysokości min. 5% wartości zadania, w tym min. 1% wkładu własnego finansowego.
 6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.
 7. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 8. Koszty obsługi zadania, nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji.
 9. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania złożone w ofercie.
 10. W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów Oferent może za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 11. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które – z przyczyn niezależnych od Oferenta - może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 12. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 20% pod warunkiem, ze służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 13. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 14. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 16. Przyznane środki finansowe Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 17. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 18. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 19. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.

V TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i musza uwzględniać termin realizacji zadań określony w pkt. IV ust. 1.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej (lub e PUAP) w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z KRS, innym rejestrem lub  innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „ROPS - Konkurs ofert w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych NIE OTWIERAĆ”.
 4. Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  -  do 16 czerwca 2021 do godz. 15.45 oraz:
  1. w formie papierowej - do 17 czerwca 2021 do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.
 5. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ust. 2 równoznaczny jest z jej odrzuceniem.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 7. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VI. TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.
 5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie będą odsyłane Oferentowi.
 6. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 7. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny oferty konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kryteria formalne oceny ofert są następujące:
 1. Oferta jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu
 2. Oferta jest złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej na wymaganym formularzu;
 3. Oferta jest złożona w formie papierowej na wymaganym formularzu
 4. Oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona;
 5. Oferta jest zgodna z rodzajem zadania, na które została złożona;
 6. Oferta jest złożona przez uprawnionego Oferenta;
 7. Oferta ma charakter ponadlokalny;
 8. Oferta jest podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione - wymienione w KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów;
 9. Oferent gwarantuje wkład własny w wysokości min. 5% wartości zadania (w tym wkład własny finansowy w wysokości min. 1% wartości zadania). Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań);
 10.  Koszty obsługi zadania nie są wyższe, niż 10 % wartości dotacji.
 1. Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta:
 2. miejsce realizacji zadania,
 3. grupa docelowa: liczba i opis odbiorców zadania publicznego, diagnoza problemów i potrzeb,
 4.  Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty,
 5.  Wskazanie alternatywnego sposobu realizacji zadania publicznego w przypadku ograniczeń spowodowanych zagrożeniami np. pandemią COVID-19;
 1. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
 1. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów,
 2. realność kosztów,
 3. racjonalność zaplanowanych kosztów, w stosunku do założonych działań;
 1. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne:
 1. zakładane rezultaty – planowany poziom osiągnięcia rezultatów, ich trwałość, sposób monitorowania oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celu,
 2. opis działań – liczbowe określenie skali działań (poziom szczegółowości, kompleksowość),
 3. dokonana analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego,
 4. spójność działań z rezultatami określonymi w katalogu oczekiwanych rezultatów,
 5. kompetencje (kwalifikacje oraz doświadczenie) osób zaangażowanych w realizację zadania,
 6. doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną;
 1. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 2. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 3. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Wysokość środków na zadania (działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych) w tym samym obszarze w roku 2020 wynosiła 150 000,00 zł

IX. INFORMACJA O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego (należy sprawdzić w ramach, którego procesu jest zawierana umowa oraz wskazać ADO zgodnie z informacjami w procesie zarejestrowanym w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych), z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27; e-mail: rops@pomorskie.eu; tel. do Departamentu tel. 58 32 68 572.

2)  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko, 
e-mail, tel.) będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w interesie publicznym).

 

Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).

 1. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
 3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik:

- Emilia Jędrzejewska, tel. 58 32 68 897, e-mail: e.jedrzejewska@pomorskie.eu

- Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, e-mai: j.rutkowski@pomorskie.eu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama