Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MC: „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci”

Reklama
Nabór od 17.05.2021 do 14.06.2021 23:59
Ministerstwo Cyfryzacji
Łączny budżet 18 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,5 mln PLN
Młodzież
Minister Cyfryzacji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego pn. „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci” z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029.

Minister Cyfryzacji zaprasza:

·         organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „UoDPPioW”

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

·         spółdzielnie socjalne;

·         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

·         spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci” finansowanego w ramach programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, oraz uchwałą Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”.

1.       Rodzaj zadania. 

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Tym samym środki nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą. 

2.       Forma realizacji zadania.

Powierzenie lub wsparcie.

3.       Zadanie obejmuje realizację następujących działań:

Realizacja całościowego i kompleksowego programu wsparcia zarówno dla studentów jak i dla nauczycieli akademickich.

Składane oferty mają realizować cel główny „Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych - Studenci”, jakim jest zaktywizowanie Studentów pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są jakimi są umiejętności projektowania gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

4.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. 

Wysokość środków przewidzianych na finansowanie Programu Rozwoju Talentów Informatycznych wynosi w roku 2021 – 9 mln zł, w roku 2022 – 9 mln zł.

5.       Zasady przyznawania dotacji. 

Wysokość wnioskowanej dotacji:

Do 2,5 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2021 wynosić może maksymalnie 1,5 mln zł, na realizację w roku 2022 maksymalnie 1 mln zł.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji: 

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci” (dalej: Regulamin Konkursu) dostępnym na stronie internetowej konkursu.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie na podstawie karty oceny merytorycznej. Uzyskana liczba punktów przyznanych przez komisję konkursową stanowi o miejscu danego projektu na liście rankingowej. 

Po stworzeniu przez komisję konkursową lista zostanie przedstawiona Ministrowi Cyfryzacji. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w Regulaminie Konkursu.

6.       Terminy i warunki realizacji zadania. 

Okres realizacji zadania musi mieścić się w okresie od 1 września 2021 roku do 15 grudnia 2022 roku.

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. 

7.       Zasady składania ofert. 

Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. – adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /eKPRM/SkrytkaESP

Aby złożyć ofertę uzupełniony formularz oferty oraz kosztorysu należy podpisać podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczne podpisanie pisma ogólnego sporządzonego na formularzu ePUAP skutkuje również podpisaniem załączonych do niego dokumentów. Do podpisania formularza oferty oraz kosztorysu można również wykorzystać „Podpisywarkę” znajdującą się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Nie ma konieczności podpisywania wszystkich dokumentów, jak również samego pisma ogólnego. Wystarczające, ale i konieczne, jest podpisanie Oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z KRS lub innym rejestrem lub zgodnie z pełnomocnictwem, a w przypadku oferty wspólnej również zgodnie z umową zawartą między Oferentami).

W przypadku złożenia przez danego Oferenta więcej niż jednej Oferty, ocenie podlegać będzie ta która wpłynęła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako ostatnia w czasie trwania naboru wniosków.

8.       Termin składania ofert.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada do 14 czerwca 2021 r.

Reklama