Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

Reklama
Nabór od 24.05.2021 do 15.06.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Noclegownia zapewnia schronienie świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Funkcjonowanie noclegowni określa regulamin organizacyjny przedstawiony jako załącznik do oferty przygotowany przez oferenta. O każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu oferent powiadamia pisemnie kierownika Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu. Podmiot prowadzący noclegownię zapewni nocleg osobom bezdomnym w sposób ciągły przez 7 dni w tygodniu od godzin wieczornych do porannych tj. od 01.07.2021 do 30.09.2021 od 19:00 do 7:00, natomiast w okresie od 1.10.2021 do 31.12.2021 od 18:00 do 8:00 (w wyjątkowych okolicznościach np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne, chorobę stwierdzoną przez lekarza, osoba bezdomna może pozostawać w noclegowni całą
dobę za zgodą kierownika placówki lub opiekuna dyżurnego).

Podmiot prowadzący noclegownię będzie zapewniał w noclegowni w okresie wyższych temperatur 120 miejsc noclegowych. W okresie niskich temperatur przynajmniej od 1.10.2021 do 31.12.2021 oferent zapewni miejsca dodatkowe tzw. substandardowe w ilości max 80 .

Pobyt w noclegowni nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy łącznie w ciągu roku, w innym przypadku podmiot prowadzący noclegownię będzie zobowiązany do podjęcia intensywnej pracy nad klientem i zawarcia - pomiędzy nim a pracownikiem socjalnym Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS we Wrocławiu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. podmiot prowadzący noclegownię będzie zobowiązany do rzetelnego prowadzenia rejestru mieszkańców noclegowni.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama