Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Reklama
Nabór od 24.05.2021 do 15.06.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 2,915 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 24 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 01.07.2021 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia domu pomocy społecznej zapewniającego 24 miejsca dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na zlecenie Gminy Wrocław.

Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.734 ze zm.) oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

Kierowanie do domu pomocy społecznej będzie następowało zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej będzie zaspokajać potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, w tym m.in.:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
f) pielęgnację,
g) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
h) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
i) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
k) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
l) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
m) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego
możliwości,
n) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie
mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego
usamodzielnienia,
o) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych.

Dom ma funkcjonować w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
Dopuszcza się możliwość udziału mieszkańców w wycieczkach i wyjściach edukacyjnych.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama