Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 19.05.2021 do 14.06.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 11 tys. do 20 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zadaniami priorytetowymi ujętymi w Programie Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 oraz celami szczegółowymi Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 –2020).

Cele szczegółowe zadania

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych określonych w celu szczegółowym: 1,2,3,4 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017–2020) - patrz ogłoszenie konkursowe

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r.

O terminie zgłoszenia oferty decyduje:

  • data nadania pocztowego, w przypadku przesłanie na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (z dopiskiem na kopercie: „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”).

  • data nadania za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym(w tytule pisma należy wpisać: „Oferta na konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii”),

  • data wpływu do ROPS w Rzeszowie, w przypadku złożenia osobistego w siedzibie: ul. Hetmańska 9, parter – Portiernia poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30 – o ile w dniu dokonywania tej czynności będzie to prawnie dopuszczone,(sugerowaną formą jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”).

Reklama