Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni

Nabór od 10.05.2018 do 01.06.2018 14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 1,657 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej.

 

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl

 

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

 

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 

 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.).

 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 450).

 4. Ustawie zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 5. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i  ogrzewalni.

 2. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

 3. Termin realizacji zadania publicznego obejmuje okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2020 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Gmina Gdynia zapewni w 2018 r. w przekazanie środków finansowych w formie dotacji w łącznej wysokości do 424 852,00 PLN

a) do 333 852,00 PLNna zapewnienie schronienia w formie noclegowni i ogrzewalni (koszty stałe[1])

b) do 46 000,00 PLN na wyżywienie osób korzystających ze wsparcia w postaci noclegowni od 1.07. 2018 r. do 31.12.2018 r.,

c) oraz dodatkowo do 45 000,00 PLN na remont, adaptację i wyposażenie pomieszczeń części przyziemia w  budynku w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Podstawą udokumentowania wydatków będzie zestawienie pozycji wydatkowych wraz z kserokopiami dokumentów, świadczących o poniesionych wydatkach, np. faktury, rachunki, wyciągi bankowe, raporty kasowe itp., złożone w terminie do 30 października 2018 r.

2. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania będą odpowiednio w wysokości:

a) do 698 952,00 PLN na zapewnienie schronienia w formie noclegowni i ogrzewalni (koszty stałe) od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,

b) do 91 250,00 PLN na wyżywienie osób korzystających ze wsparcia w psotaci noclegowni od 1.01. 2019 r. do 31.12.2019 r.

c) do 349 476,00 PLN na zapewnienie schronienia w formie noclegowni i ogrzewalni (koszty stałe) od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

d)  do 45 500,00 PLN na wyżywienie osób korzystających ze wsparcia w postaci noclegowni od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

 

3. Od 2019 r. środki na finansowanie zadania mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok.

4. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

a) zadanie można realizować mniejszym kosztem,

b) zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu,

c) Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmą decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w sytuacji utworzenia warunków umożliwiających udzielenie schronienia większej liczbie osób.

4. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych środków w ramach powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano finansowanie.

5. Dotacja przekazywana będzie na wskazany rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy, w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

 

[1]  Koszty stałe – koszty związane z wykorzystaniem mediów (tj. energia elektr., woda, zakup opału, wywóz nieczystości, telefon, Internet itp.), kosztów osobowych – zatrudnienie pracowników i innych kosztów obsługi zadania (tj. bieżące naprawy, art. biurowe, koszty transportu itp.).

 

 

 

VI. Warunki realizacji zadania

 

 

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą wydatki związane z udzieleniem schronienia w  noclegowni i ogrzewalni. Odbiorcami usługi schronienia będą osoby, które nie są w stanie zapewnić sobie schronienia w oparciu o własne zasoby i możliwości, przebywające na terenie Gdyni (w tym znajdujące się pod wpływem alkoholu).

 2. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do wydzielania organizacyjnego dwóch form zapewnienia schronienia: odrębnie funkcjonującą ogrzewalnię i odrębnie funkcjonującą noclegownię z zachowaniem wszelkich różnic formalnych i organizacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 3. Realizacja zadania publicznego ma polegać na zapewnieniu schronienia w noclegowni i ogrzewalni, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów.W niniejszym zadaniu Zleceniobiorca zapewni

a) w noclegowni około 50miejsc,

b) w ogrzewalni około 14 miejsc .

4. Zleceniodawca w następujących punktach przewiduje finasowanie zadania ponad minimalny standard wynikający z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w  sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów:

a) Umożliwienie noclegu oraz przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu od godz. 17.00 do godz. 9.00 dnia następnego oraz w przypadku uzasadnianej potrzeby przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu w  godz. od 9.00 do 17.00.

b) Zapewnienie w noclegowni jednego gorącego posiłku dziennie w wyznaczonych godzinach.

c) Organizację grupowej i indywidualnej oferty wsparcia o charakterze poradnictwa, informacyjnym i  edukacyjnym. Oferta wsparcia powinna uwzględniać możliwość organizacji grup samopomocowych i  dostęp do specjalistów.

d) Pilotażowe wdrożenie elementów asysty osób bezdomnych przygotowywanych do wyjścia z etapu wsparcia na poziomie noclegowni i ogrzewalni oraz asysta w pierwszych 6 miesiącach po zamieszkaniu w nowym miejscu (poza systemem wsparcia instytucjonalnego).

e) Umożliwienie podjęcia osobom korzystającym ze wsparcia noclegowni bądź ogrzewalni treningu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania prostych czynności o charakterze pomocniczo-gospodarczym. Trening oraz przyuczenie ma na celu podniesienie gotowości do skorzystania z oferty aktywizacji zawodowej prowadzonej przez inne podmioty w Gdyni.

5. Realizacja zadania wskazanego w pkt. 3 powinna również uwzględniać:

 

5.1 przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,

5.2 zapewnienie osobnego pomieszczenia dla osób wymagających czasowego odizolowania od pozostałych mieszkańców noclegowni i ogrzewalni,

5.3 zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby zdrowia,

5.4 warunki w budynku muszą być zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi. W związku z tym Zleceniobiorca, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dostarczy Zleceniodawcy dokumenty dotyczące obiektu, w którym jest realizowane zadanie, potwierdzające brak zastrzeżeń i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po  zakończeniu remontu, adaptacji i wyposażenia pomieszczeń w przyziemiu budynku wskazanego do  realizacji zadania, Zleceniobiorca przeprowadzi proces odbioru pomieszczeń przez uprawnione służby i  organy oraz dostarczy odpowiednie dokumenty poświadczające zgodność z zasadami ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi.

5.5 stałą współpracę z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni, w szczególności przy realizacji planów pomocy, Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, kontraktów socjalnych i innych działań mających na celu wspieranie osób przebywających w noclegowni lub ich rodzin, polegającą na:

a) przekazywaniu niezbędnych informacji o dostępnych formach pomocy dla osób bezdomnych,a w razie nagłej potrzeby pomoc w zorganizowaniu tego typu pomocy,

b) terminowym i systematycznym przekazywaniu wszelkich informacji dotyczących osób przebywających w placówce oraz danych związanych z obsługą zadania,

c) uczestnictwie w tworzeniu indywidualnych planów działań na rzecz osób przebywających w noclegowni,

d) realizacji wszelkich działań związanych z zapewnieniem odpowiedniej oferty opieki i wsparcia osób dotkniętych chorobą alkoholową w tym w szczególności motywowaniu do podjęcia terapii, itp.

e) uczestnictwie w planowaniu inicjatyw o charakterze systemowym, mających na celu poprawę skuteczności realizowanego wsparcia.

5.6 zapewnienie na adekwatnym poziomie pomocy przedmedycznej w stosunku do osób korzystających z interwencyjnego noclegu lub ogrzewalni, w szczególności będących pod wpływem alkoholu oraz warunków do jej właściwego wykonania a także zapewnienie wszelkich działań umożliwiających redukcję szkód spowodowanych ryzykownym i długotrwałym piciem alkoholu,

5.7 animację współpracy z Podmiotami realizującymi zadania bezpośrednio powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa i noclegu osobom nietrzeźwym, w szczególności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalami, Strażą Graniczną i Pożarną.

 

 

6. Dostosowanie, adaptacja i wyposażenie części budynku (przyziemia) wskazanego przez Zleceniodawcę do  celów zapewnienia dodatkowej powierzchni noclegowej. Efektem dostosowania i adaptacji części budynku przyziemia ma być utworzenie dodatkowej sali noclegowej oraz dodatkowego węzła sanitarnego. Szczegółowy projekt adaptacji powinien uwzględniać standardy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni, uwzględniając późniejsze zmiany przepisów, i poprawić warunki realizacji całości zleconego zadania.

 

7. Zleceniobiorca wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert będzie realizował zadanie w obiekcie na terenie Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, który zostanie użyczony Podmiotowi na czas realizacji zadania. Na  terenie użyczonego obiektu dopuszcza się realizację tylko zadań zleconych przez gminę Gdynia.

 

8. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, a Zleceniobiorcą.

 

 

 

VII. Zasady i warunki przyznawania dotacji

 

 

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 poz. 450),które łącznie spełniają następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej,

b) udzielą schronienia osobom bezdomnym w noclegowni i ogrzewalni.

Ww. podmioty, na potrzeby niniejszego konkursu, z momentem złożenia oferty stają się Oferentami.

 

2. Oferenci nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz 
z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.

4. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby Oferentów działających wspólnie. Oferta wspólna powinna zawierać:

a) informację jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),

b) sposób reprezentacji Oferentów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ww. ustawy, wobec organu administracji publicznej.

 

5. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ofercie oraz umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

6. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.

 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

9. Oferta winna zawierać szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem pozycji kosztów jednostkowych (kalkulacji kosztów), co jest podstawą do oceny kwalifikowalności kosztów na etapie oceny oferty. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz harmonogram realizacji zadania publicznego winny być sporządzone odrębnie dla każdego roku tj.: 2018 r., 2019 r., 2020 r.

10.Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty w systemie witkac.pl wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stanowiąca załącznik nr 1do niniejszego Ogłoszenia.

 2. Pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji).

 3. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 4. Pisemna koncepcja realizacji działań wskazanych w Rozdziale VI pkt. 4c, 4d, 4e ogłoszenia.

 5. Koncepcja adaptacji części przyziemia budynku w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, dla potrzeb utworzenia dodatkowej sali noclegowej oraz dodatkowego węzła sanitarnego.

 6. Propozycja Regulaminu funkcjonowania placówki.

 

11. Wszystkie kopie dokumentów muszą zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

a) Osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

b) Inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,

c) Notariusz, adwokat, radca prawny.

 

12. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent.

 

13. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta.

 

14. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

15. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V  niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego finasowania. Ww. dokumenty stanowić będąpodstawę do zawarcia umowy.

16. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną korektą, integralną część umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 

VIII. Zasady finansowania zadania

 

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami.

   

 2. Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.

 

 1. Za koszty kwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

a) poniesione w danym roku realizacji zadania publicznego, w okresie obowiązywania umowy, wykorzystane do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego,

b) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie), w części dotyczącej realizacji zadania,

c) odzwierciedlone w kosztorysie realizacji zadania publicznego,

d) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,

e) realizowane ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego,

f) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

g) faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgow

h) eksploatacji pojazdów do obsługi merytorycznej zadania, jednak nie więcej niż dwa pojazdy.

4. Za koszty niekwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

a) niezwiązane z zadaniem publicznym,

b) pokryte przez inne podmioty finansujące to samo zadanie publiczne, w części objętej takim finansowaniem (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

c) zakupu gruntów i nieruchomości,

d) prowadzenia działalności gospodarczej,

e) działalności partii politycznych,

f) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

g) zobowiązań powstałych przed lub po okresie realizacji zadania publicznego.

h) podatek VAT(wyjątek: podmiot oświadcza, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT.

5. Pod pojęciem kosztu należy rozumieć wydatek faktycznie poniesiony w okresie obowiązywania umowy tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub wskazanego rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi zaistnieć jednocześnie zobowiązanie i wydatek w danym roku realizacji zadania.

6. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty jest odpowiedni dokument sporządzony przez właściwy Bank, w tym również w formie, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.),dokumentujący obciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Dowodem zapłaty w przypadku płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub inny równoważny dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się dla wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności

7. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych ze wskazanego przez Zleceniobiorcęrachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania publicznego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się uznanie za równoważne powyższemu zapisowi, przelewy dotyczące refundacji wydatków pomiędzy kontami Zleceniobiorcy
a dotyczących rozliczenia części wydatków finansowych z dotacji w ogóle (całości) zobowiązań Zleceniobiorcy. Na okoliczność refundacji Zleceniobiorca sporządza zestawienie wydatków objętych refundacją zawierające co najmniej:

 

a) numer dokumentu księgowego,

b) datę wystawienia dokumentu księgowego,

c) wystawcę dokumentu,

d) nazwę kosztu,

e) kwotę do refundacji dotyczącej realizacji zadania,

f) datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta.

Refundacje winny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu spłaty zobowiązań Zleceniobiorcy, jednakże nie później niż na dzień kończący dany okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła spłata zobowiązania.

8. Dowody księgowe powinny zawierać opis merytoryczny. W opisie powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

 

a) nr faktury(rachunku),

b) datę jej wystawienia,

c) wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi,

d) każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o  którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),

e) zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 

 

 

IX. Termin składania ofert

 

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, wterminie do dnia 01.06.2018 r. do godz. 1400.

 2. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowejwww.witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl - zakładka „Ogłoszenia i komunikaty                 - Konkursy”.

   

 3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu  wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować
  i dostarczyć w wersji papierowej osobiście do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 730 do 1530 do dnia  04.06.2018 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.

 

4. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.

 

5. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Oferent przed zawarciem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

a) informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery PESEL,

b) umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zdania publicznego,

c) informacji o wskazanym rachunku bankowym do obsługi dotacji.

 

7. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Oferentów, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i MOPS w Gdyni,

b) na tablicy ogłoszeń w GCOP i MOPS w Gdyni,

c) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,

d) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty – Konkursy”.

 

 

 

 

 

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 

 1. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert oraz o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

a) zachowania terminu złożenia oferty,

b) zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2016 r. poz. 1300).

c) zachowania warunków i wymogów niniejszego Ogłoszenia,

d) załączenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

4. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się kartą oceny oferty realizacji zadania publicznego. Komisja Oceniająca dokona oceny poszczególnych ofert oraz przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Kryteria dzielą się na kryteria oceny ustawowej oraz kryteria oceny dodatkowej:

 

 1. Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów).

 

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

Tak/Nie

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

do 5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

do 15

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

 

do 10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

do 30

 

 

 

 

2. Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów).

 

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

 

Ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania.

 

do 20

Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych.

 

do 20

5. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2, w terminie do23 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 

6. Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

b) na tablicy ogłoszeń GCOP i MOPS w Gdyni,

c) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,

d) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy”. 

 

7. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,

c) zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,

d) odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie gdy Oferent:

- utraci osobowość prawną,

- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,

- w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

 

8. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

9. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

 

 

 

XI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym

 i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

 

 

Nazwa zadania/
Termin realizacji zadania

 

Rozdział

 

Paragraf

 

Kwota rozliczonej
dotacji
w 2017 r.
(w zł)

 

 

Kwota przekazanej
dotacji
w 2018 r.
(w zł)

 

 

Zapewnienie  schronienia  dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie.

 

Termin:

od 01.07.2014

do 30.06.2018

 

 

85154

 

 

2360

 

 

 

628 986,74 PLN

 

 

314 560,00 PLN

    

 

Załączniki:

 

 1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

 2. Pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji).

 3. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i  prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 4. Pisemna koncepcja realizacji działań wskazanych w Rozdziale VI pkt. 4c, 4d, 4e ogłoszenia.

 5. Koncepcja adaptacji części przyziemia budynku w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, dla potrzeb utworzenia dodatkowej sali noclegowej oraz dodatkowego węzła sanitarnego.

 6. Propozycja Regulaminu funkcjonowania placówki.