Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego w Dzielnicy Ochota

Reklama
Nabór od 22.11.2018 do 14.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 30000% dofinansowania
Dotacje do 90 PLN
Rodziny
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.

Cel:

·         ograniczanie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.

Adresaci:

·         adresatami zadania są osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym będące mieszkańcami m.st. Warszawy, w szczególności 
z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Warunki realizacji zadania:

1)      zadanie musi być wykonane na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rzecz mieszkańców Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

2)      organizacja realizująca zadanie musi dysponować lokalem własnym lub potwierdzonym umową np. najmu, użyczenia lub przyrzeczenia (przeznaczonym na magazyn i powierzchnię do przechowywania darów rzeczowych i żywnościowych) znajdującym się na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 

3)      przechowywanie artykułów spożywczych musi spełniać wymogi określone przez producenta, magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,

4)      usługa musi być dostępna dla mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy co najmniej raz w tygodniu, nie krócej niż 2 godziny dziennie,

5)      zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie na rzecz potrzebujących żywności, odzieży, sprzętu domowego,

6)      zadanie musi uwzględniać prowadzenie dokumentacji pozyskanej żywności, odzieży, sprzętu domowego,

1)      zadanie musi uwzględniać wspieranie bezpłatną żywnością, odzieżą, sprzętem domowym przede wszystkim indywidualnych mieszkańców Dzielnicy Ochota, zadanie może wspierać organizacje pozarządowe oraz inne placówki i instytucje działające na rzecz najuboższych pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone potrzeby żywnościowe i rzeczowe osób zweryfikowanych i skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy lub organizacje pozarządowe,

2)      zadanie musi uwzględniać prowadzenie ewidencji osób, instytucji, organizacji, które otrzymały pomoc rzeczową z magazynu (z informacją o rodzaju i ilości wydanych produktów)

  9) zadanie powinno uwzględniać współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Przemyskiej 11, 02-361 Warszawa, e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl w zakresie weryfikacji odbiorców zadania – mieszkańców Dzielnicy Ochota oraz informowania o miejscu i formach  pomocy,

10)  w ramach realizacji zadania zostaną zaspokojone potrzeby żywnościowe i rzeczowe osób zweryfikowanych i skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, lub przez organizację realizującą zadanie.

Reklama